Παρασκευή, Ιανουαρίου 10, 2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ως άμισθοι Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν Γ.Κουμπής και Α.Κωνσταντάκη


Τροποποιούμε την αριθμ.:492/5.9.2019 απόφαση Δημάρχου σχετική με τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ως προς την παρ. Α3 ως εξής:


Τον κ. Ροπόκη Ευάγγελο του Κων/νου Αντιδήμαρχο, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, από τη Δημοτική Παράταξη Δημοτική Ανατροπή, με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες:  Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  Την ευθύνη του καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου  Την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων.  Εποπτεία πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.  Την ευθύνη για θέματα καθαρισμού και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου (πλατειών, πεζόδρομοι κ.λ.π.).  Την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την Καθαριότητα και ειδικότερα το προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία σε θέματα καθαριότητας, με στόχο την καθαριότητα στη πόλη και στις Κοινότητες.  Την εποπτεία της συντήρησης του Δημοτικού και Αγροτικού Δικτύου στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθμ.:492/5.9.2019 απόφαση Δημάρχου. 

Β. Ανακαλούμε τις αριθμ.:499/9.9.2019 και 498/9.9.2019 αποφάσεις μας από 10/1/2020. σχετικές με: I) τον ορισμό του κ. Κουμπή Γρηγόριο του Αθανασίου ως εντεταλμένου συμβούλου ii) τον ορισμό της κας Κωνσταντάκη Αθηνά του Ιωάννη ως εντεταλμένη σύμβουλο 

Γ. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Πρέβεζας, με θητεία από 10/1/2020 μέχρι 31/8/2020 και τους μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής: 

1. Τον κ. Κουμπή Γρηγόριο του Αθανασίου Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με τις εξής καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:  Την εποπτεία και συντονισμό της Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.  Τη λειτουργία της αγοράς αγροτών, λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου,  Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων,  Την εποπτεία και το συντονισμό του γραφείου κίνησης  Την εποπτεία σε θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών αδειών και χωροθετήσεων προστασίας των δασών και του φυσικού πλούτου της περιοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  Την ευθύνη για θέματα κλαδέματος και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου (πλατειών, πεζόδρομοι κ.λ.π.).  Την εποπτεία και συντονισμό της Δημοτικής περιουσίας, κληροδοτημάτων.  Την τέλεση των πολιτικών γάμων 

2. Την κ. Κωνσταντάκη Αθηνά του Ιωάννη Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού με τις εξής καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:  Την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης  Την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος Πολιτισμού  Την εποπτεία και το συντονισμό της Κοινωνικής Πολιτικής και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου  Την εποπτεία και το συντονισμό Πολιτικών Ισότητας των φύλων  Την τέλεση των πολιτικών γάμων Στις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες των ανωτέρω άμισθων αντιδημάρχων περιλαμβάνονται: 1. Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζοντος σημασίας, υποχρεούνται να μας προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων. 2. Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 
Νικόλαος Γεωργάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου