Δευτέρα, Δεκεμβρίου 02, 2019

Απάντηση σε Αναφορά του Βουλευτή Σ.Γιαννάκη σχετικά με έλλειψη τηλεφωνικής σύνδεσης και Internet στους κατοίκους περιοχής Πετρίτσια-Τανάρα Νεοχωρίου Πρέβεζας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμ. Α' - Ευρυζωνικότητας
Ταχ. Δ/νση: Φραγκούδη 11 & Αλ.Πάντου Πληροφορίες: Σοφία Παπαθανασοπούλου τηλ:                          210-9098891
fax:              210-9098935
e-mail:     s.papathanasop(5)mindigital.gr
θέμα:     Αναφορά του Βουλευτή Ν. Πρεβέζης, κ. Στέργιου Γιαννάκη, για την έλλειψη τηλεφωνικής σύνδεσης και
Internet στους κατοίκους της περιοχής Πετρίτσια-Τανάρα Νεοχωρίου Πρέβεζας.
Σνετ.:      Αναφορά 270/24.10.2019
Σε απάντηση του ως άνω σχετικού το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. πρωτ.
14142/2019 έγγραφο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1.       Όσον αφορά στην έλλειψη σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης, όπως έχουμε ενημερώσει με το υπ'αριθμ.πρωτ. 25952/153/30.03.2018 έγγραφο, αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΕ, αλλά της Forthnet (ως παρόχου καθολικής υπηρεσίας) από την οποία και θα πρέπει οι κάτοικοι να αιτηθούν την σύνδεσή τους στο τηλεφωνικό δίκτυο. Λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του καθολικού παρόχου περιγράφονται στην υπ'αριθμ.35650/Φ450/4.11.2019 επιστολή του Προέδρου της ΕΕΤΤ, που είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην καθολική υπηρεσία.
2.       Όσον αφορά στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, η περιοχή Πετρίτσια-Ταράνα Νεοχωρίου δεν ήταν επιλέξιμη στο έργο Rural, καθώς δεν είναι χαρακτηρισμένη ως ΟΠΑΧ, όπως αναφέρεται και στο 2592/153/30.03.2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας. Επίσης, η εν λόγω περιοχή δεν εντάχθηκε στο νέο έργο UFBB (UltraFastBroadBand) καθώς ο σχεδιασμός βασίστηκε στα διαθέσιμα απογραφικά δεδομένα.
3.       Επιπλέον, σημειώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχεδιάζει συνεχώς δράσεις για την αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών στη χώρα, και η εν λόγω περιοχή θα ληφθεί υπόψη στο σχεδίασμά μελλοντικών δράσεων.
Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γιώργος Πάντος

Πλαίσιο κειμένου: fΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΟΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .
Μαρούσι, 4/11/2019
ΑΡ. Πρωτ.35650/Φ450
Νομικό Τμήμα
Πληροφορίες: Ι.Κοντοπούλου Τηλέφωνο : 210 6151177 E-mail : ikontop@eett.gr
ΠΡΟΣ:            Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γραφείο συντονισμού νομικών & κοινοβουλευτικών θεμάτων
Φραγκούδη 11 & Α. Πόντου, ΤΚ: 101 63 Καλλιθέα
Fax:213 1318433
Υπόψη: κ. Ε.Μονεμβασίτη
ΘΕΜΑ:         Κοινοβουλευτικός έλεγχος: η υπ’ αρ. 270/24.10.2019 Αναφορά
του βουλευτή κ. Σ. Γιαννάκη
ΣΧΕΤ:            Η με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 34569/25-10-2019 επιστολή σας
Αξιότιμε κύριε Μονεμβασίτη,
Σε απάντηση της ως άνω (Σχετ.) διαβιβαστικής επιστολής σας και της συνημμένης σε αυτήν Αναφοράς του βουλευτή κ. Σ .Γιαννάκη, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Η παροχή σύνδεσης σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και η παροχή πρόσβασης σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις αποτελούν σύμφωνα με την Υ.Α. 44871/988/2014 (ΦΕΚ Β’ 2128) υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της «καθολικής υπηρεσίας».
Αναφορικά με το πλαίσιο των υποχρεώσεων της Καθολικής Υπηρεσίας, από την 1/1/2017 ο ΟΤΕ δεν είναι ο υπόχρεος πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια. Κάθε αίτημα καταναλωτή για κατασκευή νέας σύνδεσης εξετάζεται πλέον από τον ΟΤΕ, όπως και από κάθε άλλη εταιρεία που δεν είναι υπόχρεος πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της και δεν έχει υποχρέωση να προβεί σε υλοποίησή της. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ έχει το δικαίωμα, για παράδειγμα, να αποφασίσει την απόρριψη αιτήματος για σύνδεση σε θέση που απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων από το πλησιέστερο κουτί διανομής.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 783/2/26-10-2016 (ΦΕΚ Β'3960/2016), κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας που διενήργησε η ΕΕΤΤ, υπόχρεος πάροχος καθολικής υπηρεσίας, με την υποχρέωση να παρέχει σύνδεση σε σταθερή θέση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και σταθερέςΠλαίσιο κειμένου: Ελληνική Δημοκρατία - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
Λεωψ. Κπφισίοθ 60 151 25 Μαρούσι

TnfL: 210 615 1000 Fax: 210 6105049 Web: www.eett.gr

τηλεφωνικές υπηρεσίες, έχει οριστεί η εταιρεία Forthnet Α.Ε. (NOVA), με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2017 και για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη χρήση ενσύρματου δικτύου είτε με τη χρήση ασύρματου δικτύου (π.χ. δορυφορικές συνδέσεις).
Έκτοτε και μέχρι σήμερα, η εταιρεία Forthnet Α.Ε. υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4070/2012 και την ΥΑ. 44871/988 «Καθορισμός και εξειδίκευση της έννοιας, των κριτηρίων και του περιεχομένου του ευλόγου του αιτήματος στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ Β '2128/4.8.2014) να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, χωρίς επιβάρυνση του τελικού χρήστη, εφόσον:
α) στην περίπτωση ενσύρματου δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το σημείο για το οποίο αιτείται η πρόσβαση βρίσκεται σε απόσταση έως 200 μέτρα (επί δημοσίου δρόμου ή μέσα από ιδιοκτησία του αιτούντος την πρόσβαση) από το πλησιέστερο κυτίο διανομής (BOX) του δημοσίου δικτύου επικοινωνιών του υπόχρεου παρόχου, ή
β) στην περίπτωση ασύρματου δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το σημείο για το οποίο αιτείται η πρόσβαση βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου, ή
β) το προϋπολογιζόμενο Ανώτατο Κόστος Υλοποίησης (ΑΚΥ) της σύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) του σημείου πρόσβασης στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Επιπλέον, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υ.Α. (ΦΕΚ Β'2128/4.8.2014) η εταιρεία Forthnet Α.Ε. υποχρεούται να προτείνει τεχνικές λύσεις στο συνδρομητή σε περίπτωση που η σύνδεση είναι σε απόσταση άνω των 200 μέτρων από το δημόσιο ενσύρματο δίκτυο ή το κόστος σύνδεσης είναι άνω των 1900 ευρώ, ενώ είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει την τεχνική λύση που επιλέγει ο τελικός χρήστης. Στην περίπτωση αυτή το κόστος άνω των 1900 ευρώ βαρύνει τον ίδιο τον τελικό χρήστη. Σε περίπτωση που η σύνδεση δεν είναι τεχνικά εφικτή, θα πρέπει να παρασχεθεί στον τελικό χρήστη σχετική αιτιολογημένη απάντηση. Η υλοποίηση της σύνδεσης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει προτείνει ο πάροχος στη τεχνική μελέτη που υποβάλλει στον τελικό χρήστη.
Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι για παροχή σύνδεσης, εφόσον δεν εξυπηρετηθούν από τον πάροχο της αρεσκείας τους, έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην εταιρεία Forthnet Α.Ε. (NOVA) ως πάροχο της καθολικής υπηρεσίας, η οποία έχει την υποχρέωση υλοποίησης της σύνδεσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Επισημαίνεται ότι για κάθε αίτηση νέας σύνδεσης πρέπει να διαπιστωθεί από την εταιρεία στην οποία η αίτηση υποβάλλεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις σχετικά με τη σύνδεση κτισμάτων με δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (παρ. 1 και 5, άρθρο 9 τουΝ.1512/1985/ΦΕΚ4/Α). Στην περίπτωση κτισμάτων για τα
οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, απαγορεύεται η σύνδεσή τους, εάν δεν προσκομιστεί αντίγραφο της άδειας επικυρωμένο από την αρχή που τη χορήγησε. Οι υπάλληλοι των εταιριών, που παραβαίνουν τον νόμο, φέρουν πειθαρχική και ποινική ευθύνη και επίσης, τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.
Οι λιανικές χρεώσεις του υπόχρεου παρόχου καθολικής υπηρεσίας για την παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και των τηλεφωνικών υπηρεσιών, πρέπει να είναι χαμηλότερες ή ίσες με τις τιμές του παρακάτω πίνακα:
Υπηρεσία
Λιανική Τιμή (πλέον ΦΠΑ)
Τέλος σύνδεσης
29,34 €
Βασικό Μηνιαίο Τέλος Τηλεφωνικής Γραμμής
12,40 €
Τέλος Αστικών Συνδιαλέξεων
0,026 €/λεπτό
Τέλος Υπεραστικών Συνδιαλέξεων
0,055 €/λεπτό
Τέλος Συνδιαλέξεων με Εθνικούς Αριθμούς Κινητής Τηλεφωνίας
0,045 €/λεπτόΣημειώνεται ότι η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και η παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών δύναται να παρέχονται και ως δέσμη υπηρεσιών, η μηνιαία χρέωση της οποίας, για τα προφίλ χρήσης που ορίζονται στο Παράρτημα της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης υπ. αριθ. Οικ. 44871/988/24-07-2014, πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από την αντίστοιχη χρέωση για τα ίδια προφίλ χρήσης που προκύπτει με βάση τις λιανικές τιμές του ανωτέρω πίνακα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσίες διεθνών κλήσεων.
Τα προαναφερθέντα όρια λιανικής τιμολόγησης ισχύουν για το πρώτο έτος παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας και αναπροσαρμόζονται κατ' έτος βάσει του ισχύοντος ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας μπορείτε να δείτε στην Απόφαση τηςΕΕΤΤ ΑΠ.: 783/02/25-12-2016 «Καθορισμός Παροχών Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 3960/Β/2016) που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ https://www.eett. gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofas eis eett/kanonistikes apofaseis eett/AP783-002.pdf.
Η ως άνω κατάσταση, όπως εκτίθεται και στην υπ’ αρ. πρωτ. 9580/27.03.2018 επιστολή της ΕΕΤΤ που απεστάλη στο Υπουργείο σας σε απάντηση προηγούμενης Αναφοράς (αρ. πρωτ. 714/22.3.2018) του κ. Γιαννάκη για το ίδιο ζήτημα, παραμένει μέχρι σήμερα αμετάβλητη, δεδομένου ότι η καθορισμένη

επιχείρηση «Forthnet ΑΕ» δεν έχει μέχρι σήμερα υποβάλει αίτημα προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία επανακαθορισμού υπόχρεου παρόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. αρ. Οικ. 28120/974/11-5-2007 (ΦΕΚ Β'824).
Τέλος, αναφορικά με την παροχή σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, σημειώνονται τα εξής:
α. Η παροχή σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν ανήκει στο περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας.
β. Η ΕΕΤΤ δεν έχει καμία εξουσιοδότηση από την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία να επιβάλλει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε οποιονδήποτε πάροχο ούτε να επιβάλλει τη διάθεση της υπηρεσίας σε συγκεκριμένη τιμή ούτε θέτοντας ανώτατο όριο τιμής.
γ. Στο πλαίσιο αυτό η απόφαση για την παροχή ή όχι υπηρεσιών σταθερής ευρυζωνικής πρόβασης, την εγκατάσταση των απαιτούμενων υποδομών καθώς και τον χρόνο που αυτό θα συμβεί αποτελεί απόφαση κάθε παρόχου στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής του. Ομοίως, ο καθορισμός της τιμής διάθεσης της υπηρεσίας αποφασίζεται από τον πάροχο με βάση την εμπορική πολιτική του.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφόρηση για το ανωτέρω θέμα.
Με τιμή,
Καθηγ. Κωνσταντίνος Μασσέλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου